32 miljoner kronor delas ut till 17 projekt inom energieffektivt byggande

Foto: E2B2

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s fjärde utlysning. Sammanlagt 32 miljoner kronor kommer att gå till 17 projekt som ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I utlysningen som stängde den 18 februari 2020 fick Energimyndigheten in 61 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 17 beviljade projekten uppgår till nära 32 miljoner kronor varav över 24 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

Cirkulära frågor, livscykelanalyser och självförsörjande områden och hus är teman i flera projekt som startar nu. Det här är särskilt relevant för den bebyggelse som byggs nu och som ska stå många år framåt. Bland annat utforskar ett projekt ifall värmen från en kompost räcker för att värma ett helt hus.

Energi- och resurseffektiviserande drift och förvaltning av byggnader hamnar lätt i skymundan för renoveringsbehov eller nybyggnadsrelaterade frågor. Men nu satsar E2B2 på det viktiga ämnet i flera projekt. Bland annat ska ett ramverk för inventering och statusbestämning av byggnader tas fram i samverkan med näringsliv och experter. Det ska leda till bättre åtgärdsplanering och en mer energi- och miljöanpassad drift och förvaltning.

Efterfrågeflexibilitet genom aktiv laststyrning är viktiga möjligheter för att jämna ut användningen av energi så att toppar med höga effektbehov kan undvikas. Här tar E2B2 nu ett kliv framåt och startar flera projekt om hur olika aktiviteter, till exempel laddning av batterier i elbilar eller värmepumpar för uppvärmning, kan styras, optimeras och koordineras.

Projekten läggs till de 61 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.