Stöd till vågade hypotesprövningar inom Bioinnovation

Bild: Paper Province

Hypotesprövningar är en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation i syfte att ge stöd till nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning.

Med projektformen hypotesprövning steg 1 avses nydanande, kortare projekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet ska vara högre och osäkerhetsfaktorn bör vara det jämfört med traditionella projekt.

Projektets frågeställning kan ha sitt ursprung i ett olöst problem eller i ett identifierat behov. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett mer omfattande projekt. Denna utlysning är avsedd att vara öppen på så många sätt som möjligt. Exempel på konkreta aktiviteter ges inte för att undvika att de ska uppfattas som avgränsningar.

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan söka utlysningen.

Högst 500 000 kronor ges ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Sista ansökningsdag är 8 september.

BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.