De kan förutsäga skogstillväxt under klimatförändringar

Nicholas C Coops, Joseph J Landsberg och Richard H Waring tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2020. Foto: MWP

Nicholas C Coops, Joseph J Landsberg och Richard H Waring tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2020.

Tre forskare delar på Marcus Wallenbergpriset 2020 för en modell, som förutsäger skogstillväxt i ett föränderligt klimat. Satellitbilder kan skala upp modellen för att visa hur nya miljöförhållanden påverkar världens skogar.

Professorerna Joseph J. Landsberg, Australien, och Richard H. Waring, USA, utvecklade under 1990-talet en modell för skogstillväxt som bygger på enkla växtfysiologiska principer som tillgången på ljus, vatten och näring. Professor Nicholas C. Coops, Kanada, har kompletterat modellen med avancerad satellitbildsanalys.

Resultatet är ett kraftfullt verktyg för att förutsäga tillväxt och bedöma vilka risker som klimatförändringen innebär för världens skogar. Joseph J. Landsberg, Richard H. Waring och Nicholas C. Coops belönas med Marcus Wallenbergpriset 2020 på 2 miljoner kronor för sina prestationer.

Joseph J. Landsberg och Richard H. Waring blev pionjärer när de 1997 presenterade sin modell Physiological Principles Predicting Growth, 3PG. Den sammanfogar växtfysiologiska principer för att förutsäga skogstillväxt under växlande miljöförhållanden. Den kan också beräkna hur olika åtgärder, som till exempel gallring och gödsling, påverkar skogen.

Prognoser om skogstillväxt har av tradition byggt på mätningar, så kallad skogstaxering, som gör beräkningar utifrån tidigare tillväxt utan hänsyn till förändringar i skogsskötsel eller omgivande miljö. En processbaserad modell som 3PG kan också väga in effekten av både skogsskötsel och miljöfaktorer.

– Idag är vi väldigt intresserade av skogars kolbalans, hur mycket kol som kan tas upp av skogen via fotosyntesen, hur kol kan lagras i skogen på kort och på lång sikt och hur vi kan öka skogens roll i kolinbindning med hjälp av skogsskötsel. 3PG fungerar som en brygga mellan traditionell skogstaxering och de storskaliga och avancerade kolbalansberäkningar vi idag behöver göra, säger Annika Nordin som är professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledamot i styrelsen för Marcus Wallenbergs stiftelse.

 

Nicholas C. Coops har kompletterat modellen med satellitsbildsanalys, som möjliggör undersökningar av stora skogsarealer. Bland annat går det att förutsäga skogstillväxt och kolinlagring i stor skala, beräkna hur mångfalden i skogslandskapet kan utvecklas över tid samt bedöma risken för insektsutbrott och stora skogsbränder i otillgängliga skogsområden.

 

Joseph J. Landsberg, Richard H. Waring och Nicholas C. Coops har redan från start låtit både forskare och skogsägare få fri tillgång till modellen genom så kallad open access. Det har bidragit till att 3PG snabbt har spridits vidare och blivit en av världens mest använda modeller för att bedöma skogstillväxt över stora arealer. Skogsägare använder den för att till exempel beräkna volym-, diameter- och biomassautveckling i snabbväxande odlingar. Den kan tillämpas på så vitt skilda arter som eukalyptus och tall samt i monokulturer och blandskog i olika klimat och landskapstyper från Australien och Nya Zeeland till Europa och Nordamerika.

 

Kung Carl XVI Gustaf kommer att dela ut Marcus Wallenbergpriset 2020 till Joseph J. Landsberg, Richard H. Waring och Nicholas C. Coops under en ceremoni i Stockholm i oktober.