19 nya projekt för energieffektivt byggande och boende

Foto: E2B2

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt som ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I utlysningen som stängde den 10 september 2019 fick Energimyndigheten in 76 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 19 beviljade projekten uppgår till nära 63 miljoner kronor varav över 44 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

Projekt för en resurs- och energieffektiv byggd miljö

Människors beteenden, val och handlingar påverkar om vi kommer kunna nå samhällets mål kring energieffektivisering. Det är därför glädjande att människor och beteende är fokus i flera av E2B2s nystartade projekt.

Måluppfyllelsen påverkas också av hur energisystemet och samhällsbyggandet utvecklas. Tack vare modeller och digitala verktyg som nu tas fram inom i E2B2 blir det lättare att förutse olika scenarier och få en överblick. Det kan handla om hur människor förmodas agera, hur olika energikällor eller omvandlingstekniker påverkar systemet som helhet eller hur byggnader kan energioptimeras över hela livscykeln. I några av de godkända projekten utvecklas verktyg för hur vi planerar och ekonomiskt optimerar underhåll och renovering.

Flera av de projekt som nu startar utvecklar nya energieffektiva produkter, exempelvis smarta fönster med transparenta solceller som gör dem självförsörjande på energi. Det kan också handla om att utvärdera solenergianläggningars funktion eller anpassa dem för våra klimat.

Projekten läggs till de 42 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.