Forskare vill klimatanpassa oss ur krisen

Nu är chansen att satsa på klimatsmart mobilitet menar forskare. Foto: MRF

Forskare vid VTI har pekat på att Trafikverkets bedömningar av hur klimatmålen kan nås är felaktiga. Redan tidigare har ledande forskare upprepade gånger pekat på att antaganden och scenarier bakom det så kallade 70 procent-målet, att unikt svenskt mål att trafikens utsläpp i Sverige ska minska mer än i andra sektorer och länder, är orimliga.

Samtidigt pekar många ledande ekonomer nu på att det i Coronakrisens spår är lämpligt att göra stora finanspolitiska satsningar som till exempel stora offentliga investeringar och andra satsningar för att fåfart på ekonomin och sysselsättningen. Sverige är ett stort och glest land där många världsledande företag har långa transportavstånd till både viktiga hemmamarknader som till exportmarknader.

Även leverenskedjorna till företagen är långa. Lastbilstrafiken är det centrala transportslag som näringslivets transportkedjor bygger på. På samma sätt sker nästan all persontrafik – över 80 procent - utanför centrala Stockholm, på väg. VTI föreslår därför följande satsningar:

Att bygga elvägar på europavägarna mellan Stockholm-Malmö, Malmö-Göteborg samt RV 40 Jönköping-Göteborg minskar utsläppen med över en miljon ton/år och kostar 30 miljarder kronor i investering. VTI har just visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt.

Det är oacceptabelt att så mycket trafik sker där bara en målad linje utgör säkerhetssystem mot mötesolyckor. Storsatsa på mötesseparering och att rensa kring vägarna så att avkörningar inte behöver ge ödesdigra konsekvenser. Ge ekonomiska stimulanser så alla nya bilar har den bästa säkerhetsutrustningen.