Finländska nätverket för laddning av elfordon utvidgas i snabb takt

Elbusstankning i Helsingfors centrum framför Nationalteatern. Foto: Creative commons Lic. kredit: ME-Photos

Distributionsnätet för el och gas inom transportsektorn har utvidgats snabbt i Finland, även om det också finns områden där de inte finns tillgängliga. Finland är på väg att nå, och har delvis redan överskridit, sitt mål för 2020 både när det gäller distributionsinfrastrukturens omfattning och antalet elbilar och gasbilar.

– Distributionsnätet för el och gas har utvidgats mycket snabbt. I Finland finns många företag som bygger laddnings- och tankningsinfrastruktur för bilar för att skapa ny affärsverksamhet, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

– Om vi fortsätter i samma takt går vi längre än det tidigare uppställda målet att Finland ska ha minst 250 000 elbilar 2030. När vi utarbetar en färdplan för fossilfria transporter är det på sin plats att vi omvärderar målen för de alternativa bränslena, fortsätter minister Harakka.

Enligt EU-direktivet om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen ska medlemsländerna främja marknaden för förnybara och utsläppsfria alternativ, såsom el och metan. Kommunikationsministeriet tillsatte i april 2019 en arbetsgrupp för att bedöma hur de mål som uppställdes 2016 har uppnåtts i Finland. Rapporten överlämnades till kommissionen i november 2019. Efter det har arbetsgruppen utvärderat hur målen kan ses över. Rapporten presenterades för ministergruppen för klimat- och energipolitik den 26 februari 2020.

I september 2019 fanns det en allmän laddningsstation per nio bilar. Antalet överskrider rekommendationen i infrastrukturdirektivet, som är en laddningsstation per tio bilar.

Laddningsinfrastrukturen för elbilar är inte geografiskt jämnt fördelad, utan merparten av stationerna har byggts i områden där också största delen av elbilarna finns. Cirka 48 procent av alla laddningsstationer i Finland finns i huvudstadsregionen samt i trakterna av Tammerfors och Åbo.

Den största flaskhalsen i elektrifieringen av biltrafiken verkar inte vara den för allmänheten tillgängliga laddningsinfrastrukturen, utan laddningen i privata fastigheter, såsom på parkeringsplatser för husbolag eller arbetsplatser. Med tanke på elproduktionen är det smartast att ladda elbilar nattetid, när den övriga förbrukningen är liten. Därför är det önskvärt att det för varje elbil finns en laddningsstation på den plats där bilen är parkerad på natten. Men det är inte alltid möjligt att bygga en laddningsstation på husbolagets gård, inte ens på elbilsägarens egen bekostnad.

Målet är att det i Finland ska finnas cirka 20 000 elbilar 2020 och minst 250 000 elbilar 2030. De mål som har uppställts för 2020 har redan överskridits, eftersom det i september 2019 fanns cirka 25 000 laddbara hybrider och renodlade elbilar. Enligt nuvarande uppskattningar är det sannolikt att också målet för 2030 kommer att överskridas. Andelen elbilar och andra bilar som drivs med alternativa drivmedel av alla personbilar är dock fortfarande liten, endast cirka 1,6 procent.

Nätet av tankningsstationer för gas blir också tätare

Målet för 2020 är att det ska finnas cirka 50 tankstationer för fordonsgas. Målet uppnås, eftersom det hösten 2019 byggdes sammanlagt 44 tankstationer för komprimerad gas och ytterligare tre tankstationer är under byggnad.

Vad fordon gäller är målet att Finland ska ha 5 000 gasbilar 2020 och 50 000 gasbilar 2030. Målet för 2020 har redan överträffats, eftersom det i september 2019 fanns sammanlagt 8 100 gasdrivna personbilar. Även de mål som ställts för 2030 kommer sannolikt att nås och eventuellt överskridas om bilproduktionen håller samma nivå som nu.

Däremot har användningen av väte som drivmedel inom transportsektorn i Finland inte framskridit på marknadsvillkor.

I oktober 2014 trädde EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i kraft. Enligt direktivet ska medlemsländerna främja marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn. Varje medlemsstat ska vart tredje år överlämna till kommissionen en uppföljningsrapport om hur den genomför sitt nationella handlingsprogram för att utveckla infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen. Finland lämnade kommissionen sin rapport i november 2019.

Källa: Finländska Kommunikationsministeriet