Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

PEFC som varumärke är globalt och står för hållbart skogsbruk och produkter från hållbart brukade skogar. Foto: PEFC

PEFC:s generalförsamling har antagit nya internationella standarder för spårbarhet och användning av PEFC:s varumärke. De reviderade standarderna gäller från den 14:e februari 2020 med en övergångsperiod på 18 månader.

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody certification) innebär krav på att varje organisation från råvaran i skogen till handelsvaran ska visa att man har rutiner som korrekt anger hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad. Företag som även lyfter in icke-certifierad virkesråvara i leveranskedjan måste också kunna visa att sådant virke inte kommer från så kallade ”kontroversiella källor”.

Utvidgad definition av ”kontroversiella källor” för ökad hållbarhet

Definitionen av vad som är ”kontroversiella källor” har utvidgats i PEFC:s nya spårbarhetsstandard i syfte att ytterligare minimera risken att virke anskaffas från ohållbart skogsbruk. Nu krävs att företag undviker inköp av råvara från ”kontroversiella källor”, inklusive källor där:

- ekologiskt viktiga skogar inte är identifierade, skyddade, bevarade eller undantagna;

- andan i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998) samt FN:s urfolksdeklaration (2007) inte efterlevs;

- omvandling av skogsmark förekommer;

- skogsförvaltning inte bidrar till att upprätthålla, bevara eller förbättra biologisk mångfald på landskaps-, ekosystem-, art- eller genetisk nivå; och

- skogens förmåga att producera ett spektrum av trä och icke-träbaserade produkter och tjänster på uthållig basis inte upprätthålls eller skogsavverkning överstiger nivåer som inte är långsiktigt hållbara.

Användning av genetiskt modifierade träd, liksom konfliktvirke, är fortsatt inte tillåtet.