Lägre omsättning än väntat för Billerud Korsnäs

Förpacknings- och massajätten Billerud Korsnäs redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad men föreslår en extrautdelning.

Omsättningen sjönk 0,5 procent till 5 815 miljoner kronor (5 843). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 982.

Rörelseresultatet blev 103 miljoner kronor (414). Rörelsemarginalen var 1,8 procent (7,1).

Justerat rörelseresultat, ebitda, utföll på 618 miljoner kronor (810), väntat var 646, med en justerad rörelsemarginal på 10,6 procent (13,9).

Resultatet efter skatt blev 333 miljoner kronor (309).

Billerud Korsnäs tillförordnade vd och koncernchef Lennart Holm kommenterar rapporten:

– 2019 har varit ett på många sätt utmanande år. Sedan sommaren har marknaden försvagats avsevärt för flera av våra produkter, i synnerhet säckpapper där både priserna och volymerna har fallit kraftigt. På den positiva sidan har vätskekartong och förpackningskartong utvecklats väl och den nedåtgående trenden för säckpapper tycks ha planat ut och stabiliserats.

 

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningsvolymerna, men detta motverkades av negativa pris- och mixeffekter. Division Board levererade en stark försäljningstillväxt, medan Division Paper fortsatt var under press och minskade. Resultatet för det fjärde kvartalet påverkades förutom av den svagare marknaden även av negativa uppstartseffekter av den nya kartongmaskinen i Gruvön, KM7, på cirka MSEK 170, vilket var i linje med förväntningarna. Upprampningen fortsätter och till och med slutet av december hade maskinen producerat över 90 tusen ton liner och cup stock.

 

En viktig händelse under året var den framgångsrika avyttringen av Bergvik Skog Öst, som har resulterat i ett starkt resultat och en solid balansräkning. Efter en period av tunga investeringar i kapacitetsökningar och uppgraderingar kan investeringsnivån i våra produktionsanläggningar förväntas vara väsentligt lägre under en tid framöver jämfört med under de senaste åren.  

 

För 2020 förväntar vi oss fortsatta utmaningar och agerar därefter. Kostnads- och effektivitetsprogrammet löper enligt plan och förväntas resultera i besparingar om MSEK 250 under 2020.