Hybridasp ett alternativ till gran

Skogssällskapets skogsförvaltare Gustav af Wåhlberg framför försöksodlingen på Skogssällskapets fastighet Dimbo. Foto: Skogssällskapet

De omfattande angreppen från granbarkborren har fått många skogsägare att fundera över alternativa trädslag, för att sprida riskerna och öka variationen i landskapet. Nu ger ny forskning, finansierad av Skogssällskapet, ökad kunskap om hybridaspens produktionspotential.

– Den snabbväxande hybridaspen kan vara ett intressant alternativ till gran och andra trädslag. Hög produktion och korta omloppstider kan ge ett gott ekonomiskt utfall. Samtidigt kan hybridaspen öka lövandelen och skapa större variation i ett barrdominerat landskap eller i ett öppet odlingslandskap, säger Nils Fahlvik, forskare på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Hybridaspen, som är en korsning mellan europeisk och amerikansk asp, har sedan introduktionen 1939 blivit ett av Sveriges mest produktiva trädslag, enligt Skogssällskapet. Medeltillväxten ska vara dubbelt så hög som för vanlig asp.

För att fördjupa kunskaperna om hybridaspens tillväxt har Skogforsk, med finansiering från Skogssällskapet, genomfört projektet Hybridaspens produktion i södra Sverige.

– Vi har återinventerat fem odlingsförsök anlagda på tidigare jordbruksmark och med en ålder på 23-30 år. Syftet var att samla data för att analysera tidpunkten för medeltillväxtens kulmination och den tillväxtnivå som då uppnås. Sådan data hjälper oss att ge markägarna bästa möjliga beslutsstöd och skötselkoncept, säger Nils Fahlvik.

En av försöksodlingarna finns på Skogssällskapets fastighet Dimbo i Örebro kommun. Inventeringen visar att beståndens produktion ligger på 20-22 m3sk per hektar och år.  

– Med dagens plantor förväntas ännu högre volymproduktion, säger Nils Fahlvik.

Skogssällskapet har märkt en ökad nyfikenhet hos skogsägare på hybridasp som alternativ till granen. Granbarkborrens framfart har bidragit till detta liksom den positiva prisutvecklingen. Virket används i stor omfattning som energived och massaved men också som timmer.