Ny C-rapport från SVU

pressbild: SVU

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: C-rapport

Titel: Fosfor, kväve, kalium och svavel – tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp

Författare: Håkan Jönsson Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik

Direktlänk till pdf: https://www.svensktvatten.se/globalassets/rapporter-och-publikationer/externa-rapporter/c_rapport_npk_fosfor-kvave-kalium-svavel.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Denna rapport redogör för hur storleken på de globala ekonomiska reserverna för produktion av mineralgödsel med kväve, fosfor, kalium och svavel har utvecklats över tid. Hur storleken på reserven påverkar priset undersöks och kostnadsökningen för svensk växtodling vid ökade priser på mineralgödsel med kväve, fosfor och kalium beräknas. Försörjningen av växtnäring till Sveriges växtodling idag redogörs för, liksom hur svensk växtodling kan förväntas påverkas vid starkt försvårad eller stoppad import av mineralgödsel. Potentialen för återvinning av växtnäring från inhemska avlopps- och avfallsprodukter gås igenom. Sådan återvinning skulle minska sårbarheten och öka livsmedelssystemets cirkularitet. Potentialen för minskad klimatpåverkan genom återvinning av växtnäring från avlopp och avfall beräknas. Tyngden av olika argument för återvinning av kväve, fosfor, kalium och svavel bedöms och utifrån denna bedömning ges rekommendationer för mål för återvinning av näring från avlopp.