Utred ett svenskt plastreturraffinaderi bums!

Pressbild Johanneberg Science Park.

Ett svenskt Plastreturraffinaderi skulle dels bidra till att uppnå de svenska klimat- och återvinningsmålen, men är även strategiskt viktigt för Sverige som föregångsland. Plast kan idag återvinnas på olika sätt, som mekanisk återvinning eller energiåtervinning. Men med kemisk återvinning kan helt nya cirkulära flöden skapas.

-Idag materialåtervinns endast 16% av plastavfallet i Sverige. Vi behöver öka andelen både för att nå våra återvinningsmål och för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett plastreturraffinaderi kan återvinna allt plastavfall. Tekniken finns men vi måste ha styrmedel som stöttar. Därför behövs en statlig utredning som i samverkan med industrin utreder detta, säger Lars Josefsson, klusterledare i Västsvenska Kemi- och Materialklustret, på Johanneberg Science Park.

Initiativtagare till frukostseminariet på Riksdagen var Hållbar Kemi 2030, IKEM, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Kemi- och Materialklustret på Johanneberg Science Park. Dessa organisationer driver aktivt frågan om ett plastreturraffinaderi i Sverige och vill nu se en statlig utredning som tittar på vilka förutsättningar som finns. En sådan behöver gå relativt snabbt för att Sverige inte ska bli omsprungna i frågan. Från politiskt håll krävs dels stöttning för investeringar, men även stöd i frågor som rör tillgång till råvara samt en lagstiftning som gynnar materialåtervinning.

-Den kemirelaterade industrin är viktig i vår region, den står för ungefär 8000 arbetstillfällen. Kemiindustrin ska bli biobaserad genom ökad innovation, både nationellt och globalt. För att stödja den omställning vi står inför måste vi skruva på lagstiftningen så att plast betraktas som en resurs istället för ett avfall samt satsa på kemisk återvinning som ett komplement till den mekaniska, sa Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Frukostseminarium hölls om ett svenskt plastreturraffinaderi på Sveriges Riksdag den 11 december 2019
Frukostseminariet om förutsättningar för ökad kemisk återvinning av plast i Sverige anordnades av Hållbar Kemi 2030, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Kemi- och Materialklustret på Johanneberg Science Park. Deltog gjorde också Andreas Andersson från Volvo Cars om deras målsättning att ha minst 25% återvunnen plast i varje ny bil senast 2025, samt Åsa Stenmarck från IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare statlig utredare för hållbar plastanvändning, deltog. Seminariet var välbesökt, cirka 20 riksdagsledamöter närvarade. Värdar för seminariet från Sveriges Riksdag var Mattias Jonsson (S) och Sofia Westergren (M). Elin Hermansson från Hållbar Kemi 2030 var moderator.