Finländska företagen uppmanas att bedöma och utveckla hållbarare vattenanvändning. 

I Finland finns det allmänt sett rikligt med vatten och vattenkvaliteten är i genomsnitt bättre än i många andra länder. Även företagens vattenanvändning ligger i regel på en hållbar grund i Finland, även om det ännu finns arbete till exempel när det gäller att hantera den diffusa belastningen och belastningen från enskilda produktionsanläggningar. Foto: THL-Finland

Finländska företag har hittills haft en ledande ställning i internationella jämförelser som rör vattenansvar, men trots det ska företagen utveckla verksamheten och hanteringen av värdekedjor ytterligare. Målet med den färdplan som Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet och VTT har utarbetat med jord- och skogsbruksministeriets finansiering är att finländska företag år 2030 toppar listan över världens bästa företag i vattenansvar.

För två år sedan utarbetade de finländska forskningsinstituten, ministerierna och WWF Finland ett åtagande för vattenansvar som uppmuntrar företag att bedöma och utveckla en hållbar vattenanvändning.  Hittills har endast fem företag och två branschförbund inom de viktigaste sektorerna för vattenanvändning beslutat följa åtagandet. Målet är nu att 50 stora eller medelstora företag inom de närmaste fem åren har gjort egna lägesanalyser och inlett  åtgärder enligt företagens strategier.

- De finländska företagens största vattenrisker hänger samman med de internationella värdekedjornas funktion i områden med vattenrelaterade problem, berättar ledande forskaren Mona Arnold på VTT.

– På samma sätt som klimatneutralitet och -negativitet kommer också vattenansvar att vara ett hållbarhetskriterium för såväl investeringar som konsumentval – inte minst därför att klimatförändringens effekter syns bäst genom förändringar i vattencirkulationen och tillgången till vatten. Nu har finländska företag en möjlighet bevisa sitt kunnande, konstaterar Suvi Sojamo på Aalto-universitetet. Sojamo ledde arbetsgruppen för färdplanen.

Fler företag ska följa åtagandet för vattenansvar

– En god hantering av vattenresurserna är en del av lösningen med tanke på nästan alla stora utmaningar i världen, såsom tryggad livsmedelsförsörjning och anpassning till klimatförändringen, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

– Vi kan uppnå FN:s mål för hållbar utveckling endast om vi lyckas hantera de risker som är förenade med vattenresurserna och användningen av dem. Även företagen måste vara medvetna om sitt eget ansvar, fortsätter Husu-Kallio.

Den stora efterfrågan på rent vatten med därtill hörande lösningar ger även finländska företag möjligheter menar Husu-Kallio. Den finländska livsmedels- och naturresurssektorn har högt kunnande till exempel när det gäller intelligent hantering av vattenresurser, livsmedelssäkerhet samt system som sparar och återvinner vatten.

Vattensituationen ute i världen

  • Över fyra miljarder människor lider årligen av allvarlig vattenbrist och situationen väntas bli sämre till följd av ändrade konsumtionsvanor, befolkningstillväxt och klimatförändringar (World Water Assessment Report 2019).
  • Upp till 80 procent av världens avloppsvatten släpps ut i vattendrag utan rening (UN-Water 2017).
  • Det har uppskattats att det finns ett behov av ytterligare investeringar på upp till 13,6 miljarder US-dollar i vatteninfrastrukturen före 2030 (OECD 2017).
  • Industrin svarar för 19 procent och jordbrukets värdekedjor för upp till 70 procent av den globala vattenförbrukningen (CDP 2019).