NewClearEnergy: Sverige får tillgång till kommersiell kärnkraft

SEALER-UK, Blykallas reaktordesign för den engelska marknaden, återgiven med tillstånd av Blykalla.

Nyligen lanserades NewClearEnergy som ska erbjuda elkunder att köpa ren kärnkraftsel och samtidigt bidra till forskningen, och på sikt till uppbyggnaden av en ny svensk exportsuccé. En andel av bolagets vinst ska bidra till utvecklingen av ny svensk kärnkraft. I dagsläget planeras design och säkerhetsanalys för en SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor), i syfte att bli kommersiellt konkurrenskraftig på den nordeuropeiska elmarknaden till år 2032

Bakom initiativet står grundarna av NewClearEnergy och LeadCold Reactors, samt ett namnkunnigt advisory board med Riksdagsledamöterna Laila Haraghi (S) och Johan Forssell (M), Senior Political Advisor på Uniper, Lina Håkansdotter, samt Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH och internationellt erkänd forskare inom framtidens kärnkraft.

– Klimatförändringarna känner inga gränser. Här har Sverige möjlighet att påverka. Sverige är redan världsledande i forskning kring kommande generationers kärnkraft, men det krävs ytterligare forskning innan tekniken blir
kommersiellt gångbar, menar grundarna bakom det nya elbolaget.

– Vår avsikt är att bidra till klimatmålen och trygg elförsörjning på kort och lång sikt. Sverige är ett globalt föredöme där vi genom pålitlig baskraft från vatten och kärnkraft skapar förutsättningar för en utbyggnad av kompletterande väderberoende el. Vi vill bidra till att den svenska energimodellen kan exporteras., säger Martin Albrecht, medgrundare och vd, NewClearEnergy.

– Utvecklingen av ny kommersiell kärnkraft, med dess potential för klimat och elförsörjning, har begränsats av ett moment 22, där varken stat och industri velat ta första steget med finansiering av den forskning som krävs.
Genom NewClearEnergy bryter vi
dödläget och öppnar en kanal för svenskar att genom en enkel handling visa sitt stöd och bidra till lösningen på klimatkrisen, berättar Janne Wallenius, medgrundare av LeadCold Reactors, professor i reaktorfysik vid KTH samt medlem i NewClearEnergys advisory board.

NewClearEnergy marknadsför alltså sin verksamhet, där konsumenter och företag kommer att erbjudas ren, fossilfri och säker kärnkraftsel, samtidigt som en del av intäkten går till den världsledande svenska forskning som bedrivs av Blykalla Reaktorer. Visionen är att per 2032 ha ny, kommersiell kärnkraft på plats i Sverige.

Dagens svenska elsystem är ett föredöme med en mix av energislag och en stabil baskraft från vatten och kärnkraft, som är en förutsättning för viktiga väderberoende energislag som sol och vindkraft. Sverige är redan idag till 98% fossilfritt, mycket tack vare kärnkraft, som står för knappt hälften av den totala elproduktionen. Men om vi lyfter blicken ser det inte lika ljust ut. På klimattoppmötet i Paris 2015 enades världens ledare om att vi måste agera för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. Det målet är redan hotat. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka samtidigt som den globala efterfrågan på el förväntas öka med 60% till 2040 enligt International Energy Agency (IEA), i takt med att fler människor lyfts ur fattigdom och genom elektrifiering av transportsystemen.

– Vi behöver bara titta över Östersjön för att se hur fossila bränslen fortsätter att vara en betydande energikälla. Idag kopplas Sveriges stamnät samman med omvärlden via flera olika utlandsförbindelser. Utlandsförbindelserna utgör en möjlighet för Sverige att påverka på riktigt, genom att omsätta våra unika förutsättningar i ökad energi- och teknikexport till våra fossilberoende grannar i Europa och världen. Sverige kan spela en signifikant roll i att leverera fossilfri baskraft och därmed eliminera fossilbaserad europeisk elproduktion. Det är mot den bakgrunden NewClearEnergy grundats och initiativet för ny kärnkraft i Sverige 2032 tagits.

– Sverige har redan idag världsledande forskning kring kommande generationers kärnkraft, men det krävs ytterligare forskning innan tekniken blir kommersiellt gångbar. 

– Och forskning kräver finansiering, vilket hittills varit en stor utmaning för våra svenska forskarlag. Genom NewClearEnergy kommer elkunder kunna köpa ren kärnkraftsel och samtidigt bidra till forskningen, och på sikt till uppbyggnaden av en ny svensk exportsuccé. 1 öre per kWh av den el NewClearEnergy säljer kommer att gå till utvecklingen av ny svensk kärnkraft, närmare bestämt till det avancerade ingenjörshantverket som det innebär att ta fram design och säkerhetsanalys för en SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor), i syfte att bli kommersiellt konkurrenskraftigt på den nordeuropeiska elmarknaden.

– Det känns fantastiskt att kunna bidra till klimatmålen och trygg elförsörjning både på kort och lång sikt. Sverige är ett globalt föredöme där vi genom pålitlig baskraft från vatten och kärnkraft skapar förutsättningar
för en utbyggnad av kompletterande, väderberoende el. Vi vill bidra till att den svenska energimodellen kan exporteras.
Klimatförändringarna känner inga gränser och det är de mest utsatta i världen som känner av förändringarna mest, säger Martin Albrecht, medgrundare och vd NewClearEnergy.

– NewClearEnergy är ett bolag med good-cause-inriktning. Vi bidrar till de globala klimatmålen och trygg elförsörjning genom att stimulera och möta efterfrågan på fossilfri el från kärnkraft, samt genom bidrag till forskning och utveckling av kommande generationers kärnkraftverk.

 

Blykalla Reaktorer, eller som företaget heter på engelska, Leadcold Reactors, startades 2013 som en forsknings-spinn-off från KTH, utifrån visionen att förse världen med pålitlig och klimatvänlig baskraft med låg investeringsrisk. Blykallas reaktorer bygger på kylning med flytande bly, och den största svårigheten att kommersialisera kärnkraft, nämligen korrosion, har lösts genom en ny revolutionerande stållegering med unika egenskaper.