Finland vill främja andelen utsläppsfria fordon i den offentliga sektorn

Finlands kommunikationsministerium vill öka efterfrågan på utsläppsfria och utsläppssnåla fordon samt på alternativa bränslen. Direktivet gäller främst bussar i kollektivtrafik. Foto: Finlands Kommunikationsministerium, kredit: Juha Tuomi

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda genomförandet av EU:s direktiv om offentlig upphandling av rena vägtransportfordon .

Arbetsgruppen har till uppgift att behandla de ändringar i finsk lagstiftning som direktivet förutsätter. Arbetsgruppen bedömer olika alternativ för utformningen av den nationella lagstiftningen med beaktande av geografiska skillnader och kostnadseffektivitet.

Arbetsgruppens mandatperiod är 8.11.2019–31.8.2020.

Syftet med direktivet är att främja andelen rena och energieffektiva fordon i den offentliga sektorns upphandling av fordon och transporttjänster. På detta sätt ökar efterfrågan på utsläppsfria och utsläppssnåla fordon samt på alternativa bränslen.

Direktivets tillämpningsområde omfattar inköp och hyra av vägtransportfordon, offentlig upphandling av tjänster för persontransporter på väg samt vissa transporttjänster (t.ex. sophämtning och posttransporter). Kraven tillämpas endast på sådana nya avtal om upphandling och tjänster som överstiger tröskelvärdena i upphandlingslagstiftningen.

Direktivet gäller inte bussar i fjärrtrafik och chartertrafik och inte heller t.ex. jordbruks- och skogsbruksfordon eller två- och trehjuliga fordon. Dessutom kan en medlemsstat befria vissa fordon från de krav som anges i direktivet. Till dessa hör bl.a. utryckningsfordon, fordon som används av militären samt fordon på byggarbetsplatser.

I arbetsgruppen deltar bland annat följande aktörer:

Bilimportörerna och bilindustrin rf, Bioenergi rf, Finsk Energiindustri rf, Hansel Ab, Helsingfors regionens trafik HRT, Avfallshanteringsföreningen rf, Folkpensionsanstalten, Kommunförbundet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Liikennevirta Oy, Neot Oy, Neste Abp, Parkkisähkö, Posti Group Abp, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, St 1 Oy, social - och hälsovårdsministeriet, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Finlands Speditions- och Logistikförbund rf, Suomen kaasuyhdistys ry,  Finlands Lokaltrafikförbund rf, Företagarna i Finland, Taksiliitto, Teknologiindustrin rf (branschgruppen Sähköinen liikenne), arbets- och näringsministeriet, UPM Biorefining, finansministeriet och miljöministeriet.

Till arbetsgruppen inbjöds också företrädare för Fortum Abp, Gasum Abp, Invalidförbundet, Linja-autoliitto, Naturskyddsförbundet och Plugit Finland Oy.

Arbetsgruppens sammansättning kan vid behov kompletteras under mandatperioden.