Professor i miljöteknik: Avloppsvatten behöver inte kväverenas

Kommunalt reningsverk i närheten av Björneborg i västra Finland. Foto: Wikipedia, kredit: Kallerna

- Det är fosfor och inte kväve som är den kritiska faktorn för en övergödning av Bottenvikens vatten.

Finländaren Esko Lakso, professor emeritus i miljöteknik, säger till Svenska Yle att det därför inte behövs någon kvävereducering av kommunalt avloppsvatten till Bottenviken.

Han har fungerat som konslut för Jakobstads Vatten i och med att man gjort en anhållan om förnyat miljötillstånd för avloppsreningsverket i Jakobstad.

Jakobstads Vatten kommer att satsa en miljon euro de närmaste åren på att förbättra processerna vid avloppsreningsverket. En kvävereducering skulle kräva satsningar på sju miljoner euro och betydligt högre driftskostnader, samtidigt som nyttan kraftigt kan ifrågasättas.

Kraven på en allmän kvävereducering har utgått från schematiska antaganden från EU. Det skulle ha gjort avloppsreningen betydligt dyrare för Finlands del. Frågan har avgjorts i domstol för ett och ett halvt år sedan och i utslaget tas hänsyn till de förhållanden som råder i Bottenviken.

Enligt vetenskapliga rön är det bara i Finska viken och söderut i Europa som kväverening har en positiv effekt på vattenkvaliteten och ansträngningarna att minska övergödningen av bland annat Östersjön.

Motsatt effekt i Bottenviken

Professor Esko Lakso säger till nyhetssajten Svenska Yle att läget är precis det motsatta i Bottenviken, kvävereningen kan ge algblomningar till resultat istället för att göra nytta.

I den anhållan om miljötillstånd som Jakobstads Vatten lämnat in för avloppsreningsverkets del ingår inga numeriska gränsvärden för kväveutsläppen. För fosforns del gäller högst 0,3 mg/l och en reningsgrad på minst 95 procent. Den biologiska syreförbrukningen (BOD7) föreslås få ett gränsvärde på högst 10 mg/l och den kemiska syreförbrukningen(COD) högsta 75 mg/l.