IPCC-rapporten ger samsyn om skogens roll för klimatet

Bild: Skogsindustrierna

Ungefär en tredjedel av världens yta täcks idag av skog. Växande skog binder koldioxid och har en stor betydelse för att motverka klimatförändringarna. I IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och markanvändning är budskapen tydliga: klimatnyttan med ett hållbart skogsbruk är stor och den avskogning som sker i delar av världen måste upphöra. Det skriver Skogsindustrierna.

– Det här är en viktig rapport som kan skapa global samsyn om hur vi brukar marken för största möjliga klimatnytta. Världen behöver ett hållbart skogsbruk där nya träd planteras när färdigväxta träd avverkas och används till klimatsmarta produkter som ersätter olja och kol. Den avskogning som fortfarande sker i delar av världen, främst i tropiska områden, måste upphöra och i andra delar av världen behöver man lägga kraft på återbeskogning. Här kan Sverige spela en viktig roll genom att bidra med kompetens i hur ett hållbart skogsbruk kan bedrivas, säger Carina Håkansson vd på Skogsindustrierna och ordförande för ACSFI, FAO:s rådgivande organ för hållbart skogsbruk, i ett pressmeddelande.

IPCC:s specialrapport om klimatet och markanvändningen beskriver hur människans sätt att använda mark bidrar till klimatförändringar och hur det påverkar våra landområden samt hur vi framåt bör optimera användningen av marken. I rapporten konstateras att det är vetenskapligt belagt att hållbart skogsbruk som ger timmer, fiber, biomassa och andra ekosystemfunktioner och tjänster, kan sänka utsläppen av växthusgaser. Likaså att produkter från skogen med lång livslängd kan spela en viktig roll i att ersätta andra utsläppstunga material. När biomassa används för energi släpps kolet tillbaka ut i atmosfären snabbare framhåller panelen.

– I Sverige och andra länder som bedriver ett hållbart skogsbruk avverkas träd primärt för det värdefulla virket som vi bygger hus och möbler av. Men eftersom träd är både runda och avsmalnande i toppen, ger de råvara även till andra produkter som papper, kartong, textil och energi, som också gör stor klimatnytta när de används istället för fossila material. Att hela trädet tas tillvara är en central utgångspunkt i det hållbara skogsbruket som bygger på ett kretslopp där de växande träden binder koldioxiden som till sist släpps ut vid förbränning av bioenergi, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

– Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv på hur vi använder marken och våra biobaserade resurser för en hållbar utveckling som gynnar många generationer framåt. Tydliga spelregler för den som äger marken är en del i detta och det är också något som FN-organet FAO poängterar som en framgångsfaktor för det hållbara brukandet, säger Carina Håkansson.