Ny forskning kring VA-nätens hållbarhet

Hur länge håller tätningar i VA-ledningar? Foto Svensk Vatten

Läckor i VA-ledningar i mark är i dag ett stort problem och en stor kostnad för Sveriges kommuner. En av de ”svaga länkarna” är gummiringsfogarna hos plast-, stål- och betongrör. På vattenledningsnätet leder otäta fogar till stora förluster och på avloppsledningsnätet till att markvatten tränger in och ökar belastningen på lednings- och reningssystemen. I dag byggs rörsystem i Sverige för att hålla i 100−150 år.

För att ta reda på detta har ett projektet utförts vid RISE Pipe Centre i Göteborg i samarbete med 4S ledningsnät och Mölndals Stad Tekniska förvaltningen. Projektet har finansierats av Svensk Vatten Utveckling och samtliga projektdeltagare.

Vid experiment med accelererad åldring visade sig undersökta EPDM-gummi och termoplastiska polymerer ha mycket bra skydd mot nedbrytning i en torr miljö med tillgång på syre. I denna miljö kan man förvänta sig att materialen inte bryts ner under en önskad livslängd hos rörsystemet på 150 år. Projektet har inte kunnat fastställa några nya krav på tätningsringar.

Allt oftare används tätningar av termoplastiska elastomerer, TPE, i stället för EPDM-gummi. Det nya tätningsmaterialet TPE består vanligtvis av bitar av EPDM omslutna av en termoplast. Sammansättningen hos olika TPE-kvaliteter varierar. En förstudie kom fram till att livslängden behöver undersökas experimentellt.

För EPDM-kvaliteten påvisades nedbrytning då brottöjningen undersöktes för provstavar som lagrats vid temperaturen 90 °C efter drygt ett års åldring. Någon nedbrytning av TPE-kvaliteterna konstaterades inte, men infraröd spektroskopi visade att nedbrytning skett även för TPE-materialen, men då endast på ytan där syretillgången var god.