Sjöfarten skriver på för arbetsmiljö i världsklass

Sjöfartsbranschen gör gemensam avsiktsförklaring kring arbetsmiljön. Foto: Svensk Sjöfart

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass. Avsiktsförklaringen är skriven inom ramen för det branschövergripande samarbetet Vågrätt som arbetar för en arbetsmiljö i världsklass och med en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling. I avsiktsförklaringen skriver aktörerna att de, utöver lagkraven, ska: genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser, långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.

Dessutom ska man tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång, aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen, verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen samt dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Vågrätt startade 2018 och genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett första skede för att driva arbetet framåt; en branschövergripande avsiktsförklaring, öppna workshops och seminarier, möjliggöra för utbildning av kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning och samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete.

– Vi är stolta över att delta i detta arbete och gemensamt visa sjöfartens ambition inom den sociala pelaren i hållbarhetsarbetet. Vi är en modern bransch som strävar efter en arbetsmiljö i världsklass och vi kommer aldrig att acceptera några former av trakasserier eller kränkande särbehandling. Vi fortsätter att arbeta med konkreta åtgärder, både enskilt och tillsammans, för att uppnå visionen om en arbetsmiljö i världsklass och noll trakasserier och kränkande särbehandling. Genom att ta ställning och arbeta långsiktigt och aktivt med dessa frågor kommer vi att nå resultat som är till gagn för alla inom sjöfartsbranschen, säger Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart.