Miljöriskområde bildas vid Ranstadsverket

Vid Ranstadsverket utvanns uran på 1960-talet. Foto: Urban Lindqvist

I april förra året beslutade Länsstyrelsen att ett miljöriskområde skulle bildas vid Ranstadsverket mellan Skövde och Falköping. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt men domstolen avslog överklagandet. Nu träder därför miljöriskområdet i kraft. Miljöriskområdet vid Ranstadsverket som ligger mellan Skövde och Falköping, är det första i sitt slag i Västra Götalands län och det andra i Sverige. Här utvanns uran på 1960-talet.

– Avsikten med miljöriskområdet är att långsiktigt skydda en förvaringsplats med rester från uranutvinning vid Ranstadsverket som skedde på 1960-talet. Då drevs där en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, säger Urban Lindqvist som är miljöingenjör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Området är 25 hektar stort och där finns cirka 200 ton uran och stora mängder andra metaller. Platsen är övertäckt med ett skyddande täcke och får inte skadas så att föroreningarna riskerar att läcka ut. Även omkringliggande diken och dammar ingår i miljöriskområdet. Beslutet medför villkor som ska förhindra att marken och tätskiktet påverkas. Till beslutet hör även ett program för kontroll och skötsel.

Det är inte farligt att vistas i området ur strålningssynpunkt eller av andra miljöskäl men gränserna för området kommer tydligt att märkas ut och informationstavlor kommer att sättas upp.