Lastfartygens toalettavloppsvatten blir biogas

Foto: Gasum

Det är lagligt att släppa ut lastfartygens toalettavloppsvatten i Östersjön, även om det förvärrar dess övergödning. Baltic Sea Action Group sammanför aktörer i ett nytt Ship/t Waste Action-samarbete, där fartygens toalettavloppsvatten lämnas i hamnen, varifrån det uppsamlas för biogasproduktion.

Samarbetet främjar en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell där fartygens toalettavloppsvatten omvandlas till biogasbränsle för tunga transportfordon. Ship/t Waste Action samarbetet utvecklar en värdekedja för avfallshantering mellan olika aktörer, med start i HaminaKotka hamn.

”Vi kan nå vårt mål om ett renare Östersjön – ett fartyg, en hamn och ett land i taget. Allt avloppsvatten som lämnas i land minskar näringsbelastningen i havet. För att lyckas, behöver vi ett omfattande samarbete”, säger Elisa Mikkolainen, projektledare på BSAG.

Kymen Vesi behandlar toalettavloppsvatten som lämnas av lastfartyg i HaminaKotka hamn. Avloppsvattenslammet som genereras i processen bearbetas vid Gasums biogasanläggning och förvandlas till förnybar energi – biogas. Därutöver tar Kymen Vesi prover på fartygens avloppsvatten, och på så sätt uppstår forskningsdata om bl.a. näringsämneskoncentrationer.

I det cirkulärekonomiska samarbetet deltar de finska rederierna Meriaura och RABN och av de utländska bl.a. Essberger & Stolt Tankers, Utkilen och Maersk. Fartygsmäklarna representeras av C&C Port Agency, Dahlbergs Agency och GAC Finland och Autoyhtymä Vuorinen ansvarar för avloppsvattentransporter inom samarbetsprojektet.

HaminaKotka hamn är den största allmänna hamnen i Finland och besöks av 2500 lastfartyg varje år. Vi vill uppmuntra fartyg att lämna avloppsvatten i land. Mottagning och rening av toalettavloppsvatten är i linje med den cirkulära ekonomin”, säger utvecklingschef Suvi-Tuuli Lappalainen vid HaminaKotka hamn.

Frivilliga åtgärder i bruk

Avloppsvatten och matavfall innehåller näringsämnen, bakterier, fetter, kemikalier och mikroplaster. När de hamnar i havet, förvärras de värsta problemen i Östersjön: övergödningen och syrebristen.

Varje dag trafikeras Östersjön av cirka 2 000 fartyg, varav 95 % är lastfartyg. Uppskattningsvis seglar 25 000 sjöfolk på dessa fartyg. Hushålls- och toalettavloppsvatten och matavfall som uppstår på lastfartyg kan enligt lagen släppas ut i Östersjön.

”Hos oss på Meriaura tänker vi att hållbarheten börjar där lagstiftningen slutar. Vi vill vara föregångare i att förhindra alla fartygsutsläpp och vi förväntar oss att andra rederier vidtar frivilliga och ansvarsfulla åtgärder för att se till att avloppsvatten återvinns ”, säger Mia Hytti, miljöexpert hos Meriaura.

Passagerarfartyg, som t.ex. bilfärjorna som trafikerar mellan Finland, Sverige och Estland, har lämnat avloppsvatten i hamnarna frivilligt under flera år. Den Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) förbud mot obehandlat toalettavloppsvatten från passagerarfartyg trädde i kraft 2021. Ett liknande förbud angående lastfartyg finns ännu inte.

Alla utsläpp i havet är onödiga. Därför bör att fartygsgenererat avfall lämnas i hamnarna och återvinns.  De frivillga åtgärderna banar väg för ansvarsfulla aktörer både på land och till sjöss.