Medvetenhet om klimatförändringarnas påverkan på bostäder ökar

Bild: SBAB

Hur klimatförändringar kommer att påverka våra bostäder är ett ämne som börjat belysas mer på senare tid. En undersökning från SBAB visar att en stor andel personer bosatta i Sverige oroar sig för hur klimatförändringarna kan komma att påverka ens hem, men också att en relativt stor andel börjat agera proaktivt för att minimera effekterna av ett förändrat klimat.

I Sverige beräknas effekterna av den globala uppvärmningen bli tydligt märkbara från omkring år 2050, där utfallet helt styrs av hur väl vi lyckas leva upp till Parisavtalets mål att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader vid slutet av seklet. SBAB:s undersökning visar att många idag är medvetna om att klimatförändringarna kan komma att påverka ens hem: en av fem (20 procent) oroar sig för klimatförändringars påverkan på bostaden.

Flest tror att klimatförändringarna kommer att ge ökade kostnader för el och värme

I undersökningen ställdes frågan på vilket sätt man tror att klimatförändringarna kan komma att påverka bostäder. Det visar sig att man framförallt tror att klimatförändringarna kommer innebära ökade kostnader för el och värme, nästan hälften tror att det kommer att vara en konsekvens. Vidare tror mer än fyra av tio att vi kommer få uppleva vattenbrist, bränder och översvämningar, och nästan en av fyra att vi kommer se ökade sjö- och havsnivåer.

Det här tror Sverigebor att vi kommer få se som konsekvens av klimatförändringar*

bild

I Sverige har vi börjat framtidssäkra boendet

SBAB ville undersöka hur oron inför framtida klimatförändringar påverkar livet för boende i Sverige idag och därför ställdes även frågan om respondenterna gjort något för att framtidssäkra sina hem. Det visar sig att en relativt stor andel redan har agerat proaktivt för att undvika klimatpåverkans negativa effekter när det kommer till bostadsfrågor. Till exempel har drygt en av tio avstått från att flytta till ett klimatriskområde, och nästan en av tio har anordnat ett översvämningsskydd.

Så har Sverigebor agerat för att framtidsäkra sitt boende

bild

- Det är positivt att vi i Sverige blir mer medvetna om klimatrisker, hur de kan komma att påverka ens bostad och att en relativt stor andel dessutom redan börjat agera i förebyggande syfte. Samtidigt är det svårt för en enskild fastighetsägare att prognostisera var, hur och när riskerna kommer att uppstå i framtiden. Kommunerna har därför en viktig roll i frågan. En kommun som aktivt jobbar med att kartlägga klimatrisker kan ge bättre stöd till sina kommuninvånare och öka deras förståelse för om och i så fall vilka åtgärder man bör vidta för att klimatanpassa sin bostad, säger Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB.

Källa: SBAB