Tågunderhåll med hjälp av elektricitet från ett av Finlands största solkraftverk

Solkraftverket togs i bruk i slutet av 2020 och med sin märkeffekt på 928 kWp är det ett av de största solkraftverken i Finland. Solelsystemet har anskaffats i samarbete mellan VR Groups fastighetsenhet och VR Groups dotterbolag VR FleetCare som ansvarar för underhåll av spårfordon. Foto: VR Group

Det finländska järnvägsbolaget VR Group har tagit sitt första steg gällande egen
energiproduktion, berättar tågoperatören VR i ett pressmeddelande.  Ett solkraftverk har monterats på Helsingfors bangård och med hjälp av energin som produceras med det kan tåg i fortsättningen underhållas på ett mycket miljövänligare sätt.

Kraftverket ligger på Pendolino-hallens tak på bangården. Anläggningen består av
2 264 solpaneler och är således ett av Finlands största solkraftverk. Mängden producerad
solelektricitet motsvarar elförbrukningen för cirka 40 eluppvärmda egnahemshus eller alternativt
skulle man kunna köra cirka 100 varv runt jorden med elbil.

Elen som fås ut av systemet används till att underhålla just Pendolino-tågen och den täcker cirka 25 procent av hallens årliga elenergibehov.

På en solig dag överskrider energiproduktionen förbrukningen i hallen och då kan
överskottsenergin utnyttjas till andra platser på bangården.
Förmånlig och ren energi Ibruktagandet av solenergi är en del av VR FleetCares bredare energieffektivitetsprojekt. Projektet omfattar till exempel en utredning om mer vattensnåla tekniker för smältning och optimeringen av den egna verksamhetens energieffektivitet.

- I enlighet med vår vision arbetar vi mot gemensamma mål för världens bästa. Det som är viktigast
är ju miljövärden men dessutom var byggandet av kraftverket också ett ekonomiskt lönsamt projekt
för oss. Efter engångsinvesteringen för att bygga kraftverket är energin som produceras med hjälp
av det i princip gratis. På längre sikt varierar solens årliga totalstrålning bara lite och således förblir
energipriset, med beaktande av investeringskostnaden, oförändrat i lång tid”, belyser VR
FleetCares säkerhetchef Juha Ohvo.

Spårtrafik har en avgörande roll för målet att bekämpa klimatförändringen. Spårtrafiken producerar
i princip mindre utsläpp och förbrukar mindre energi än andra trafikslag. VR:s trafik har redan länge
och på bred skala använt elektricitet som producerats genom förnybar energi. Även om
tågresande är kolneutralt, förbinder vi oss till att göra ännu mer för miljöns skull.

- Det var intressant att lotsa det första solenergiprojektet för VR Group eller för underhållsbolaget
VR FleetCare för att vara exakt. Solkraftverket är ett av spetsprojekten i vårt ansvarsprogram, och
att öka andelen förnybar energi står också i linje med Finlands energi- och klimatmålsättningar”,
berättar fastighetsenhetens energiexpert och objektets underhållschef Martti Jalkanen som
medverkade som projektchef för kraftverksprojektet.

- I framtiden skulle solenergisystem eventuellt kunna byggas även vid VR Groups andra fastigheter för att det finns mycket outnyttjad takyta. Vi har ökat användningen av förnybar energi i fastigheterna genom att övergå från oljeuppvärmning till jordvärme vid flera objekt. Värmepumpar har fortfarande en avsevärd potential”, fortsätter
Jalkanen.

Bangårdens solkraftverk byggdes av Solnet Finland som medverkat som leverantör i flera
storskaliga kraftverksprojekt.