Klimatpiloter banar väg för fossilfritt byggande

Sofia Heintz, expert på nyproduktion på Sveriges Allmännytta

Nu har Allmännyttans klimatinitiativ tagit första steget mot en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan från byggandet. Nio pilotprojekt är nu igång med att räkna på koldioxidutsläppen från sina byggen.

Att minska klimatpåverkan från bostadsbyggandet är en ödesfråga. Men vi pratar inte bara om det, nu gör vi verkstad och kommer att börja ställa klimatkrav i upphandlingarna på riktigt, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Nio allmännyttiga bostadsbolag med pågående byggprojekt från Malmö i söder till Sundsvall i norr har utsetts till testpiloter. Uppdraget är att upprätta en klimatdeklaration av en faktisk byggnad, för att sedan kunna ge förslag på klimatkrav som är rimliga att ställa i en upphandling.

– Alla pilotföretag har också med sig en byggentreprenör i projektet, vilket borgar för att arbetet blir väl förankrat i branschen. Det är också mycket bra att både stora och mindre entreprenörer är med. Och ett av projekten är ett Kombohus, säger Sofia Heintz.

Testpiloterna är en del av projektet Klimatkrav till rimlig kostnad, ett unikt samverkansprojekt inom Allmännyttans klimatinitiativ där Sveriges Allmännytta arbetar ihop med kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att bana väg för en fossilfri byggbransch.

– De här pilotprojekten kan bli kärnan i byggbranschens gröna omställning, menar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Att utveckla rimliga ambitioner som kan påverka såväl kommande lagstiftning som den offentliga upphandlingen kan skapa ett enormt förändringstryck, anser han.

– Byggsektorn står för 20 procent av Sveriges utsläpp, lika mycket som personbilstrafiken. Det är många som inte känner till det, säger Svante Axelsson.

Klimatpåverkan för att bygga ett modernt flerbostadshus är lika stort som husets driftenergi under 50 år.

Testpiloterna kommer att använda sig av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som IVL har tagit fram och som gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Testpiloternas erfarenheter ska under nästa år utmynna i en allmän vägledning för klimatkrav i upphandlingar av nyproducerade bostäder.

Projektet har även som mål att sätta en standard för livscykelbaserade klimatkrav i finansieringen av nya bostäder. Kommuninvest, som via så kallade gröna lån finansierar många energieffektiva bostadsprojekt inom allmännyttan, vill utveckla kraven till att beakta både energiprestanda i drift och klimateffekter från byggprocessen.